Investiční akce města

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové - Lutyni, 3.část

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové - Lutyni, 3.část

 Záměrem je regenerace veřejných prostor části sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí 2 části Regenerace panelového sídliště. Bude se jednat o vybudování 19 kolmých parkovacích míst, z toho 1 stání vyhrazeno pro imobilní osoby včetně přístupových chodníků z ulice Dětmarovická. 

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího parkoviště v ulici na Výsluní - 112 kolmých parkovacích míst, z toho 8 pro imobilní osoby.

Dešťové vody z komunikace a parkoviště budou svedeny do uličních vpustí a pomocí kanalizačních přípojek svedeny do vsakovacího objektu.

Následně bude provedena náhradní výsadba stromů a keřů a revitalizované plochy budou zatravněny.

Stavba je rozdělena na tyto objekty:

  • SO 101 Komunikace a parkoviště
  • SO 102 Chodníky a zpěvněné plochy
  • SO 301 Kanalizační přípojka a vsakovací zařízení
  • SO 401 Veřejné osvětlení
  • SO 801 Sadové úpravy

Termín realizace: červen - listopad 2020

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.,

Cena díla dle smlouvy činí: 11 546 77,18 Kč včetně DPH.

Stavba bude spolufinancována z prostředků SFPI, program Regenerace panelových sídlišť ve výši 5 500 374,- Kč.

Informace k technickému řešení ZDEPublikováno: 27.5.2020

Počet zhlédnutí: 480