NOVÉHO PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ SE DOČKÁME NA JAŘE

24.1.2024

Koncem srpna loňského roku město zahájilo stavbu Revitalizace prostranství před nemocnicí, jejímž cílem je nejen vybudování esteticky kultivovaných veřejných prostor, ale také rozšíření parkoviště, chodníků, rekonstrukce sítě veřejného osvětleni i ploch pro relaxaci a v neposlední řadě obnova veřejně zeleně.

Vzhledem k složitým hydrogeologickým podmínkám jsou součástí stavby i dva vsakovací objekty, kterými bude řešeno nakládání s dešťovými vodami a zadržování vody v krajině.

Stavba hned od samého počátku narazila na několik problémů.

Při zahájení výkopových prací firma objevila nemocniční požární vodovod, který nebyl součástí realizační dokumentace. Trasa vodovodu a sítí je v kolizi s umístěním nově navržených vsakovacích objektů a vykopaná zemina není vhodná pro zpětný zásyp.

Tyto problémy se podařilo vyřešit, když si nemocnice vodu rovnou opravila, byly změněny technologické postupy a společnost EUROGAS a.s. dostala povolení k dodatečným pracím. Opravou vodovodu a odsouhlasením technického a finančního řešení došlo zároveň ke zpoždění na stavbě, které bylo vyřešeno posunutím termínu.

Pokud se klimatické podmínky umoudří, stavba bude pokračovat v zimě právě realizací dvou vsakovacích objektů. Zpevněné plochy a zeleň budou následně dokončeny až na jaře.  Celkové náklady stavby se po dodatku vyšplhají téměř na 9,6 milionu korun.  Opatření na zasakování dešťové vody by měly být podpořeny dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí, až do výše 3,7 milionu korun.

Zpět na aktuality