Life Coala

O projektu

V roce 2021 začala realizace projektu IP LIFE COALA do kterého je zapojeno město Orlová společně s dalšími partnery projektu.

Na co je projekt LIFE – IP COAL zaměřen:

Aktivity projektu jsou primárně zaměřeny na budování systému podporujícího implementaci adaptačního procesu v území v návaznosti na cíle Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu. Nejedná se tedy o projekt ve svém základu „tvrdý“ (investiční).

Cílem programu LIFE je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity.

Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, který je zároveň koordinátorem pro naplnění podmínek projektu. Doba realizace je stanovena od prosince 2021 do prosince 2031 (tj.10 let).

Mezi partnery se řadí statutární města Karviná a Havířov, Moravskoslezský kraj, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ministerstvo životního prostředí, Nadace Partnerství, státní podnik DIAMO a krajské agentury MSID, MSIC, MEC. Součástí jsou také polští partneři Slezské vojvodství a Glówny Instytut Górnictwa z Katovic.

LIFE COALA

Adaptační strategie

Město Orlová má za poslední 3 roky nově zpracované či aktualizované strategické a koncepční dokumenty, kterými jsou:

  • Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033
  • Územní energetická koncepce města Orlová na období 2020-2044
  • Územní studie – organizace odvádění vod a spojená rizika na území města Orlová
  • Koncepce rozvoje statické dopravy
  • Koncepce Smart City Orlová – rozvojová strategie města

Výše uvedené dokumenty slouží jako podklad při zpracování Adaptační strategie města Orlová na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

Adaptační strategie bude vycházet z vize města, která v oblasti adaptace na změnu klimatu stanovuje následující strategické cíle v souladu s cíli adaptační strategie Moravskoslezského kraje.

Strategie bude obsahovat opatření pro udržitelné fungování města Orlová v podmínkách měnícího se klimatu. Dokument bude definovat problémy a rizika a zároveň nejvhodnější možná řešení, jak se jim vyhnout.

Součástí adaptační strategie je satelitní scan městské zeleně a půdní vlhkosti.

Satelitní scan zeleně poslouží k lepšímu a efektivnějšímu sledování teplotního profilu ulic a střech, identifikaci problémových lokalit z hlediska klimatu a navržení vhodných opatření ke zmírnění negativních klimatických charakteristik. Výstupem bude mapa, kde bude zobrazen aktuální stav zeleně a půdní vlhkosti. V roce 2027 proběhne aktualizace adaptační strategie.

LIFE COALA
LIFE COALA

Mapový portál města a senzorická síť

Aktivita má za cíl prostřednictvím sítě senzorů rozmístěných ve městě sbírat a vyhodnocovat data a informovat občany o jevech ve městě (kvalita ovzduší,teplo, sčítání dopravy apod.). Vytvoří se síť senzorů, která umožní sledovat ukazatelé uvedené výše. Zároveň budou vyhodnocená data využívána pro zlepšení správy města a zajišťování služeb zejména při péči o zeleň atd.

Získána data z měření budou prezentována pro veřejnost v nově vzniklém mapovém portálu města, ze kterého si je budou moci zájemci stáhnout, případně prohlédnout.

Pilotní malá vodní nádrž

Zahrnuje zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci malé vodní nádrže. V případě dlouhodobých srážek zadrží vodu v krajině, tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zároveň díky zadržené vodě dojde k zlepšení topoklimatu.

LIFE COALA
LIFE COALA

Územní studie sídelní zeleně včetně pasportu zeleně

Strategický dokument, zaměřující se na vymezení potřebných ploch zeleně, řešení funkčně-prostorového uspořádání zeleně v Orlové, zelených střech, tak, aby byly dodrženy podmínky zodpovědného hospodaření s vodou a potřeba snižování negativního efektu tepelného ostrova ve městě. Na základě rozboru zeleně Orlové studie doporučí pravidla pro jednotlivé kategorie, dělení ploch do intenzitních tříd údržby, stanoví se rámcové zásady rozvoje a údržby. Součásti koncepce/ územní studie je pasportizace zeleně, včetně detailních popisů a plánů kácení.

Budou navrženy pravidla pro jednotlivé kategorie ploch zeleně, následně se rozdělí do tříd údržby, pro které budou stanoveny rámcové zásady péče. Součástí bude etapizace rekonstrukcí, realizací a dalších úprav zeleně s výhledem do roku 2030. Pro subjekty zajišťující péči o modrozelenou infrastrukturu na území Orlové bude vytvořen manuál péče o zeleň.

Výsadba zeleně bude prováděna v návaznosti na koncepci rozvoje zelené infrastruktury a metodiku pro zpracování adaptačního plánu. Ve městě by měly být vysazovány původní druhy stromů či keřů odolných proti nedostatku vláhy, extrémním letním teplotám a slunečnímu záření. Rostliny by měly být odolné také vůči zvýšené zátěži emisí z dopravy a případným zimním holomrazům. Cílem projektu je najít ty správné rostliny do měnících se klimatických podmínek města.