Výsledky dotazníku

STRUKTURA RESPONDENTŮ

Pohlaví respondentů

704 odpovědí

Návratnost dotazníku byla zhruba o padesát procent vyšší u žen než u mužů.

Věk respondentů

704 odpovědí

Nízká návratnost tištěných dotazníků a vysoká návratnost dotazníků v elektronické podobě způsobila citlivost celkové návratnosti na věk respondenta. Z tohoto důvodu bylo zastoupení věkové skupiny 30 - 39 let dvakrát vyšší než v obecné populaci. Zastoupení 50 - 59 letých je poloviční a 60 či více letých je pouze třetinové oproti obecné populaci města. Ostatní věkové skupiny jsou zastoupeny reprezentativně.

Vzdělání respondentů

704 odpovědí

Návratnost dotazníkového šetření je pozitivně zkorelována s úrovní nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta. Zatímco podíl vysokoškolské populace v Orlové se pohybuje kolem 10 procent, tak respondentů s tímto vzděláním bylo relativně 2x více. Podobný trend je patrný i u středoškolského vzdělání. Naopak relativní zastoupení lidí se základním vzděláním je sotva nadpoloviční.

Ve městě Orlová...
(vztah respondeta k městu)

701 odpovědí

Naprostá většina (téměr 95%) respondentů uvedla, že ve městě Orlová bydlí. Dále pak bylo místo bydliště respondentů (695 odpovědí) rozprostřeno následovně (76% Lutyně, 16,3% Poruba, 3,7% Město a 0,7% Lazy). V rámci ostatních obcí (tj. 23 respondentů), byla nejčastější odpověď Dětmarovice a Dolní Lutyně, shodně s 5 respondenty. Další 4 respondenti byli z Doubravy.