• město Orlová
    strategický plán rozvoje města na období 2017 - 2033
  • město Orlová
    strategický plán rozvoje města na období 2017 - 2033

Strategický plán rozvoje města orlová na období 2017-2033

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Co je strategický plán?

Strategický plán je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj města. Strategický plán vychází ze současného sociodemografického a socioekonomického stavu města a stanovuje směřování rozvoje města ve stanovených rozvojových oblastech (tzv. prioritních osách) pro následující období.  Zpravidla se skládá ze dvou části: 1) analytická část a 2) návrhová a implementační část.

Stručný popis fází tvorby strategického plánu rozvoje města Orlová

Analytická část

Dojde k vytvoření tzv. profilu města s popisem socioekonomické charakteristiky města z pohledu definice území, charakteristiky obyvatelstva, hospodářských indikátorů, městské infrastruktury a vybavenosti, životního prostředí a správy obce. Následně bude ve spolupráci s odbornými pracovními skupinami formulována SWOT analýza. Do tvorby strategického plánu budou dotazníkovým šetřením zapojeni i obyvatelé města.

Návrhová a implementační část

Budou stanoveny cíle v rámci všech 11 strategických oblastí 4 předem definovaných prioritních os (Bezpečnost ve městě, Městská infrastruktura, Kvalita života ve městě, Město a lidé) a dojde k navržení konkrétních opatření pro jejich dosažení. Výstupem implementační části bude Akční plán pro období 2017 - 2021 a vznikne také metodický dokument popisující proces monitoringu a evaluace dodržování nastavené strategie.

Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně

 Začátkem ledna roku 2017 byl zahájen projekt s názvem „Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně“. Cílem projektu je zejména vytvoření nového  strategického plánu na období 2017 - 2033 (samostatně pro obě města), který bude zpracován na základě aktuálních potřeb města a zejména jeho občanů.

Komunikace s veřejností

Pro zlepšení komunikace mezi úřadem a veřejností bude pořízena interaktivní úřední deska s informačním kioskem a samostatné webové stránky projektu.

Bezpečnost a volný čas

Dalším bodem tohoto projektu je zabránit nepříznivému vývoji v oblasti kriminality, a to za pomoci Integrované strategie bezpečnosti, která se bude zabývat i prevencí drog. Prostřednictvím nové Koncepce sportu města budou občanům poskytnuty preventivní programy a rovněž dojde k posílení smysluplného trávení volného času.

Informace o projektu

Celkové náklady projektu činí 3 190 565,75 Kč. Městu se však na jeho realizaci podařilo získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanosti ve výši 3 031 037,46 Kč. Projekt končí v prosinci roku 2018 a je registrován pod číselným označením  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958. Více informací o projektu k nalezení zde.

Vytvořte si  web zdarma