REalizační struktura

SPRM Orlová je tvořen za supervize řídící skupiny, která byla jmenovaná Radou města. Řídící skupina rozhoduje formou hlasování, při kterém je pro rozhodnutí potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů řídící skupiny přítomné na jednání. Garantem projektu je vedoucí Odboru rozvoje a investic, Ing. Martina Szotkowská. K prvnímu jednání Řídíci skupiny došlo 23. 8. 2017, ke druhému 5. 9. 2017 a třetí jednání Řídící skupiny proběhlo 8. 1. 2017.

Řídící skupina je složena ze 7 členů:

  • Dr. Jaromír Kuča, bývalý starosta města
  • Ing. Miroslava Šromková, členka Zastupitelstva města
  • Mgr. Štěpán Janča, člen Zastupitelstva města
  • Bc. Martin Klčo, MBA, člen Zastupitelstva města
  • Mgr. David Pěntka, manažer prevence kriminality Městské policie
  • Mgr. Kamil Paloncy, člen Zastupitelstva města
  • Patricie Pindrochová, zástupce Dětského parlamentu

Při tvorbě SPRM Orlová jsou klíčovým prvkem čtyři pracovní skupiny, které byly vytvořeny dle prioritních os (1. Bezpečnost ve městě; 2. Městská infrastruktura; 3. Kvalita života ve městě; 4. Město a lidé) definovaných řídící skupinou. Každá pracovní skupina má vedoucího, který byl nominován řídící skupinou a zodpovídá se jí. V rámci prioritních os je definováno 9 strategických oblastí. Identifikaci těchto oblastí, včetně uvedení vedoucích pracovních skupin prezentuje diagram níže.

  • Priority
    4 prioritní osy a 9 strategických oblastí