současný stav realizace

 Byla vytvořena analytická a návrhová část. Analytická část popisuje stávající stav města. Návrhová část pak pomocí vizí, cílů a opatření stanovuje budoucí směřování města. Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2018-2033 byl schválen Zastupitelstvem města Orlová dne 19. 2. 2018. Zároveň byl zastupitelstvem města zřízen Výbor pro strategické plánování a rozvoj města Orlová, který má  na starosti aktualizaci, vyhodnocování plnění a další činnosti související se strategickým plánem. Dne 17.09.2018 byl Zastupitelstvem města Orlová schválen Akční plán naplňování strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2018-2021.

Dne 5.11.2018 byl Zastupitelstvem města Orlová zřízený nový Výbor pro strategické plánování rozvoje města Orlová. Byli jmenování tito členové:

  •  předseda Výboru - Mgr. Miroslav Chlubna
  • Ing. Miroslava Šromková
  • Ing. Stanislav Mašlaň
  • Mgr. Roman Farana Ph.D
  • Ing. Martin Klosko
  • Ing. Marcela Ryšková
  • Mgr. Petr Zářický


Dne 3.12.2018 proběhlo první jednání Výboru pro strategické plánování. Druhé jednání Výboru proběhlo dne 9.1.2019 i za účasti tajemníka úřadu a příslušných vedoucích odborů. Další jednání se budou následovat.