Strategický plán rozvoje města orlová ("SPRM")

Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033 bude navazovat na existující Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 a na jeho aktualizovanou návrhovou část ze dne 22. 6. 2015. Výstupní dokument bude členěn na dvě části: 1) analytickou část; 2) návrhovou a implementační část.

Analytická část

V rámci analytické části bude zpracován tzv. profil města, ve kterém budou popsány sociodemografické a socioekonomické charakteristiky města z pohledu definice území, charakteristiky obyvatelstva, hospodářských indikátorů, městské infrastruktury a vybavenosti, životního prostředí a správy obce. Dále bude analytická část obsahovat východiska pro část návrhovou, jenž budou založena na SWOT analýze (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) 11 strategických oblastí. Všechny tyto oblasti spadají do jedné ze čtyř prioritních os strategického plánu (1. Bezpečnost ve městě; 2. Městská infrastruktura; 3. Kvalita života ve městě; 4. Město a lidé).

Návrhová část

Návrhová část SPRM Orlová bude představovat cíle, které budou specifikovány pro každou strategickou oblast zvlášť. Cíle budou následně zpodrobněny do konkrétních opatření, které budou představovat kroky, kterými budou definované cíle naplněny. U každého identifikovaného cíle bude naznačena jeho priorita (nízká, střední, vysoká), která bude zjištěna na základě realizované SWOT analýzy.

Implementační část

Implementační část bude představovat Akční plán, který bude koncipován na období 2017 – 2021. V Akčním plánu budou pojmenována opatření. U každého opatření bude uvedeno: název a popis opatření, vazba na cíl, odpovědný subjekt, cílová skupina, termín realizace, odhad nákladů a zdroje financování. Kromě Akčního plánu bude vytvořen metodický dokument popisující proces monitoringu a evaluace dodržování nastavené strategie.

jednání pracovních skupin

K prvnímu jednání pracovních skupin došlo ve dnech 5. 10. 2017 (Kvalita života ve městě), 10. 10. 2017 (Bezpečnost ve městě) a 11. 10. 2017 (Městská infrastruktura; Město a lidé). Na tomto jednání byly dohodnoty principy spolupráce mezi garantem přípravy, MSc Miroslavem Kvapilem, a jednotlivými pracovními skupinami. Klíčovou aktivitou jednání byla tvorba SWOT analýzy pro příslušné strategické oblasti.

V termínu od 3. 11. 2017 do 4. 11. 2017 se uskutečnilo druhé (dvoudenní) výjezdní jednání pracovních skupin Kvalita života ve městě a Město a lidé a následně ve dnech 4. 11. 2017 a 5. 11. 2017 se uskutečnilo také druhé (dvoudenní) výjezdní jednání pracovních skupin Městská infrastruktura a Bezpečnost ve městě. Účastníci zasedání vytvářeli vizi rozvoje města a zadefinovali cíle jednotlivých strategických oblastí, v návaznosti na předloženou SWOT analýzu garantem přípravy SPRM, MSc Miroslav Kvapilem.

 

VIZE MĚSTA

"Orlová, město pro Tebe."

Vize ve strategických oblastech

(programové cíle zde)

1. Orlová, město dopravně dostupné.

2. Orlová, město čistého ovzduší a veřejné zeleně.

3. Orlová, příjemné město k životu pro všechny generace.

Vize ve strategických oblastech

(programové cíle zde)

1. Orlová, město rekreačního a výkonostního sportu.

2. Orlová, město kulturního a volnočasového vyžití pro všechny.

Vize ve strategických oblastech

(programové cíle zde)

1. Orlová jako atraktivní a příjemné místo k životu, které svými kvalitami přitahuje vzdělaní a odborně zdatné občany.

2. Orlová jako město, kde se lidé nebojí zestárnout a kde jsou sociální služby dostupné všem cílovým skupinám.

3. Orlová jako město, na jehož minulost jsou občané hrdí, s jehož současnou podobou se identifikují a ne jehož budoucnosti se chtějí aktivně podílet.

Vize ve strategických oblastech

(programové cíle zde)

1. Orlová, město bezpečné pro život.